İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma memurluğundan bazı gerekçelerden dolayı Mart 2021 de istifa ettim, fakat görevime geri dönmek istiyorum. Tekrar görevime geri dönme şansım var mıdır?

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel için memurlarda olduğu gibi istifa söz konusu olmayıp istifaya karşılık olmak üzere sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi hali düzenlenmiştir.

Sözleşmenin belirli durumlarda tek taraflı feshinde pozisyonu saklı tutularak personele ayrıldığı pozisyona sınavsız olarak yeniden atanma hakkı verilmişken, bir mazerete dayalı olmayan fesih halinde sınavsız olarak yeniden atanma söz konusu değildir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 1. maddesinin ilk fıkrasında, “Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.” hükmü, üçüncü fıkrasında, “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü, son fıkrasında ise, “Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlere göre doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle sözleşmenin feshi halinde sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulmakta; iş sonu tazminatı alınmamış olması kaydıyla ilgililerin terhis tarihinden itibaren bir ay, diğer hallerde ise iki yıl içinde yeniden istihdam edilmek üzere kurumuna yazılı olarak başvuru yapması halinde yazılı talebi takip eden 30 gün içinde personel kurumlarca aynı pozisyonda yeniden işe başlatılmaktadır.

Madde hükmünde ayrıca, sözleşmenin yukarıda sayılan mazeretler olmaksızın sözleşme dönemi içinde tek taraflı feshi halinde yeniden sözleşmeli personel statüsünde atanabilmek için bir yıl geçmiş olması ve ilk defa işe alınma prosedürlerine riayet edilmesi zorunlu tutulmuştur.

Esaslar’ın ek 1. maddesinde 2010 yılında yapılan değişiklikten önce farklı bir uygulama söz konusuydu. Maddenin son fıkrasında yer alan, “Birinci fıkrada belirtilenler hariç olmak üzere, hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar.”hükmü uyarıncasözleşmeli personel, kendi isteğiyle sözleşmesini feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıllık sürenin geçmesi ve boş pozisyon bulunması halinde aynı pozisyona yerleştirilmesi ayrıldığı kurumun takdirindeydi. Ancak 2010 yılında yapılan değişiklikle birlikte bu uygulamaya son verilmiştir.

Sonuç olarak, sözleşmesini Esaslar’da sayılan mazeretlere dayalı olmaksızın tek taraflı fesheden sözleşmeli personelin ayrıldığı kurumda veya diğer kurumlarda önceki pozisyonunda veya diğer pozisyonlarda yeniden işe başlatılabilmesinin ilk defa hizmete alınma prosedürlerine riayet edilmesi halinde mümkün olduğunu, istifa eden memurun açıktan yeniden atanabilmesi uygulamasının sözleşmeli personel için geçerli olmadığını değerlendirmekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x